Help for Warblade

Translated by Miros³aw 'Miroro' Róg

Warblade v1.2
Autor gry Edgar M. Vigdal

Warblade jest gr¹ na komputery klasy PC. To gra zrêcznoœciowa nastawiona na
wspania³¹ grywalnoœæ, akcjê, du¿o bonusów, sekrety i inne opcje. Wersja demo
posiada tylko 25 poziomów, natomiast pe³na wersja posiada 100 poziomów.
Wersja pe³na posiada uaktywnion¹ funkcjê profili u¿ytkownika, tryb gry na czas
oraz wiele innych dodatkowych opcji.

Warblade jest gr¹ typu shareware. Oznacza to, ¿e mo¿na pobraæ darmow¹ wersjê
demonstracyjn¹, graæ oraz testowaæ, a w przypadku kiedy siê spodoba mo¿na
online zamówiæ pe³n¹ wersjê.

 

Wymagania dla gry:
******************

Minimum:
Pentium II, 350MHz, 32MB pamiêci RAM, karta graficzna z 16MB pamiêci RAM,
oko³o 30MB wolnej przestrzeni na twardym dysku. DirectX 8.1 lub nowszy.

Zalecane:
Pentium III, 800MHz, 128MB pamiêci RAM, karta graficzna z 32MB pamiêci RAM
lub wiêcej i akceleratorem 3D, oko³o 30MB wolnej przestrzeni na twardym dysku.
DirectX 8.1 lub nowszy.

Najlepsze:
Pentium 4, 1.6GHz, 256MB pamiêci RAM, karta graficzna z 64MB pamiêci RAM
i szybkim akceleratorem 3D, oko³o 30MB wolnej przestrzeni na twardym dysku.
Monitor obs³uguj¹cy odœwie¿anie 120Hz. DirectX pracuj¹cy na 120Hz (zobacz
zaawansowane ustawienia). DirectX 8.1 lub nowszy.

Gra pracuje na platformach Windows 95, 98, ME, 2000, oraz XP, DirectX w wersji
8.1 lub nowszy musi byæ zainstalowany! Oprogramowanie to mo¿e zostaæ pobrane
bezpoœrednio ze strony Microsoftu pod poni¿szym adresem...

www.microsoft.com/directx

Gra obs³uguje równie¿ zainstalowane w systemie joysticki i/lub joypady jak
równie¿ mo¿e byæ uruchomiona bez karty dŸwiêkowej w razie potrzeby.

PodpowiedŸ!: Nie nale¿y mieæ uruchomionych zbyt wielu programów w czasie gry!
Mo¿e to powodowaæ, ¿e gra zostanie spowolniona.

..i zawsze nale¿y sprawdzaæ czy nie s¹ dostêpne nowe, lepsze sterowniki
do posiadanej karty graficznej lub muzycznej!

(www.nvidia.com dla kart graficznych z rodziny gForce)
(www.ati.com dla kart graficznych z rodziny ATI)

 

Instalacja gry:
***************

Po pobraniu gry, otwórz folder w którym umieszczony zosta³ pobrany plik. W tym
celu mo¿na pos³u¿yæ siê windows explorerem. Po odszukaniu pliku (warblade.exe)
rozpoczêcie procesu instalacji nastêpuje po dwukrotnym klikniêciu na pliku.
Po uruchomieniu programu instalacyjnego postêpuj zgodnie z instrukcjami na
ekranie. Je¿eli w czasie procesu instalacji ca³y czas wybierana bêdzie opcja
next, gra bêdzie zainstalowana w domyœlnym folderze i utworzony zostanie skrót
na pulpicie. Mo¿na równie¿ wybraæ dodanie ikony do paska szybkiego uruchamiania.

 

Uruchamianie gry:
*****************

Po udanym zainstalowaniu gry na pulpicie dodany zostanie skrót do programu
o nazwie Warblade. Uruchomienie gry nastêpuje po dwukrotnym klikniêciu na tej
ikonie. Je¿eli wyst¹pi¹ b³êdy lub gra nie uruchomi siê proszê odszukaæ plik
"warblade.dbg" w folderze gry i przes³aæ poczt¹ email na adres

bugs@warblade.as

** UWAGA **

Miejmy nadziejê, ¿e ta czeœæ nigdy nie pojawi siê na ekranie lecz je¿eli tak,
oto co powinniœcie wiedzieæ.

Jest tutaj druga mo¿liwoœæ wychwycenia b³êdu, który siê pojawia. Je¿eli gra
losowo siê koñczy i pojawia siê widok pulpitu (co mia³o miejsce u kilku osób)
tworzony jest raport b³êdów jako ostatnie tchnienie Warblade'a. Warblade
uruchomi równie¿ CrashReportSender.exe. To narzêdzie stworzy email do wys³ania
do mnie (Edgar M Vidgal) w domyœlnym kliencie poczty. Utworzona wiadomoœæ
zostanie wys³ana a jej kopia zapisana w elementach wys³anych. Informacja ta
powie mi dok³adnie, w którym miejscu gry wyst¹pi³ b³¹d i kilka informacji
o twoim systemie. Warblade bêdzie zawsze próbowa³ u¿yæ domyœlnego klienta
poczty. Jednak¿e je¿eli u¿ywasz konta pocztowego w oparciu o stronê www i chcesz
go u¿yæ, mo¿esz skopiowaæ i wkleiæ tekst raportu do nowej wiadomoœci. Raport
b³êdów wygl¹da podobnie do tego przedstawionego poni¿ej...

--------------------------------------------------------------------------------
**** WARBLADE CRASH REPORT ****

This is a crash report. The game crashed and below is the info for the crash.
This info will be sent back to Edgar Vigdal, so the bug can be fixed
Click the "Send crash report" button to send the report
Click the "Cancel" to close this program

## CRASH ############################################################## CRASH ##
Exception: Integer Divide by Zero at address 0045D172 in thread:2232
Error occurred at 7/30/2004 15:27:02.
D:\Warblade\WarbladeLatest.exe, run by Hitm4n.
Operating system: Windows XP (5.1.2600).
1 processor(s), type 586.
52% memory in use.
512 MBytes physical memory.
243 MBytes physical memory free.
683 MBytes paging file.
454 MBytes paging file free.
2048 MBytes user address space.
1695 MBytes user address space free.
## CRASH ############################################################## CRASH ##

This crash report will be sent to bugs@warblade.as

Additional comments:
--------------------------------------------------------------------------------

Do okna na dodatkowy komentarz mo¿na dodaæ cokolwiek. Mo¿e uda³o siê zniszczyæ
statek bazê. Mo¿e mia³ nast¹piæ warp do nastêpnych poziomów? Mo¿e uda³o siê
konkretny poziom.
Mo¿na oczywiœcie anulowaæ tê wiadomoœæ email, ale proszê o je przes³anie
w przypadku wyst¹pienia losowych zakoñczeñ gry. Wys³anie tej wiadomoœci bêdzie
bardzo pomocne dla wszystkich.

Je¿eli pojawi¹ siê problemy z korzystaniem z tego narzêdzia, to nadal pomocne
jest wys³anie pliku warblade.dbg do bugs@warblade.as poniewa¿ on te¿ zawiera
raport b³êdów.

Dziêkujê.

 

Twój pierwszy wybór:
********************

Przy pierwszym uruchomieniu gry pojawi¹ siê 4 opcje. Pomo¿e to ustawiæ grê
odpowiednio do konfiguracji komputera. Opcja ta pojawia siê tylko podczas
pierwszego uruchomienia gry wiêc zmiany dokonywane póŸniej musz¹ byæ
dokonywane w grze na g³ównym ekranie opcji. Jednak¿e istnieje mo¿liwoœæ
wywo³ania opcji inicjuj¹cych poprzez przytrzymanie lewego klawisza shift podczas
uruchamiania gry. Je¿eli dokonasz zmiany musisz ponownie wybraæ swój profil.
Je¿eli w zamian wprowadzisz has³o swojego profilu wtedy gra u¿yje poprzednio
wybranych ustawieñ. Pamiêtaj, niezale¿nie jakiego dokonasz wyboru istnieje
póŸniejsza mo¿liwoœæ zmiany ustawieñ...

Dostêpne ustawienia :

Bardzo stary PC - P2 @ 350mhz + 8mb (3D) karta video.
Stary PC - P3 @ 600mhz + 16-32mb 3D karta video.
Standardowy PC - P4 @ 1.5ghz + 64mb 3D karta video.
Bardzo wydajny PC - P4 lub AMD @ +2ghz + 64mb-128mb 3D karta video.

To s¹ przybli¿one wartoœci. Po pierwszym wyborze opcji mo¿na zmieniæ ustawienia
w menu g³ównym.

To okienko opcji mo¿e zostaæ wymuszone poprzez wciœniêcie klawisz shift podczas
uruchamiania gry.

 

Ekrany menu:
************

Po udanym uruchomieniu gry poka¿¹ siê ekrany menu. Logo gry, informacje,
ustawienia i lista najlepszych wyników bêd¹ siê ukazywaæ cyklicznie. Mo¿na
przejœæ do nastêpnego ekranu przy u¿yciu klawisza kursora w prawo. Mo¿na u¿yæ
myszy do wyboru opcji. W tym celu nale¿y najechaæ kursorem na pasek menu na dole
ekranu a elementy menu zostan¹ wyœwietlone.

Elementy menu to:

START : START 1 PLAYER GAME:
Uruchomienie gry dla jednego gracza o bie¿¹cym stopniu trudnoœci.

START 2 PLAYER GAME:
Uruchomienie gry dla dwóch graczy o bie¿¹cym stopniu trudnoœci.
Gracz pierwszy rozpocznie grê do momentu kiedy zostanie zniszczony,
wtedy gracz drugi rozpocznie grê. Kiedy on zostanie zniszczony gracz
jeden znów rozpocznie swoj¹ kolejkê itd. do momentu kiedy obaj gracze
strac¹ wszystkie swoje statki. Gra pamiêta na jakim poziomie gracz
utraci³ statek kontynuuje na tym poziomie.

START 2 PLAYER DUEL GAME:
Uruchomienie gry w trybie pojedynku pomiêdzy graczami. Obaj gracze
maj¹ swoje statki na ekranie w tym samym czasie. Gracze musz¹ walczyæ
pomiêdzy sob¹ o punkty i bonusy. Gracz, który zdobêdzie wiêcej punktów
w momencie zakoñczenia gry wygrywa pojedynek.

START 2 PLAYER TEAM GAME:
** Obecnie niedostêpne **

START TIME TRIAL GAME: (Uwaga! Tylko w wersji zarejestrowanej)
Uruchomienie gry w trybie na czas. W tym trybie gracz rozgrywa 10
specjalnych poziomów. Nale¿y zdobyæ maksymaln¹ liczbê punktów
w czasie 3 minut.

START DEMO:
Komputer rozpoczyna grê na jednym z losowych wczesnych poziomów.

ABOUT : Klikniêcie spowoduje wyœwietlenie informacji o programie.

STORY : Klikniêcie spowoduje wyœwietlenie opowieœci.

SETTINGS : Klikniêcie spowoduje wyœwietlenie ekranu ustawieñ. W tym miejscu
dostêpne s¹ te¿ ustawienia pocz¹tkowe gry.

BONUSES : Klikniêcie spowoduje wyœwietlenie informacji o bonusach.

HISCORE : Klikniêcie spowoduje wyœwietlenie zestawieñ najlepszych wyników.

HELP : Klikniêcie spowoduje zminimalizowanie okna gry i wyœwietlenie pomocy.
UWAGA! Uruchomiony zostanie Internet Explorer i wyœwietlona strona www
zawieraj¹ca najaktualniejszy tekst pomocy.

FAQ : Klikniêcie spowoduje zminimalizowanie okna gry i wyœwietlenie FAQ.
UWAGA! Uruchomiony zostanie Internet Explorer i wyœwietlona strona www
zawieraj¹ca najaktualniejszy informacje FAQ.

USER PROFILES : Klikniêcie spowoduje wyœwietlenie okna wyboru profilu gracza.

USER MANUAL : Klikniêcie spowoduje zminimalizowanie okna gry i wyœwietlenie
informacji zawartych w manual.txt.

QUIT : Klikniêcie i potwierdzenie YES spowoduje natychmiastowe wyjœcie z gry.

 

Opcje:
******

Na ekranie opcji znajduj¹ siê nastêpuj¹ce opcje:
Mo¿na wybieraæ przy u¿yciu klawiszy z listy poni¿ej, b¹dŸ u¿yæ strza³ek przy
niektórych opcjach przy u¿yciu myszy:

F1 = Start gry dla jednego gracza.
F2 = Start gry dla dwóch graczy. (Gracze graj¹ naprzemiennie w turach)
F3 = Start gry dla dwóch graczy (pojedynek, gracze walcz¹ o punkty)
F5 = Start gry na czas. (3 minuty na zdobycie maksymalnego wyniku)

1 = Wybór ³atwego poziomu gry. (tylko w ³atwym profilu gracza)
2 = Wybór normalnego poziomu gry.
3 = Wybór trudnego poziomu gry.
4 = Wybór poziomu gry AS.

P = Pauzuje grê. (Kiedy gra jest rozgrywana)

M = W³¹cza i wy³¹cza muzykê MP3.

+ = Zg³oœnienie muzyki. (Tylko klawiatura numeryczna)
- = Œciszenie muzyki. (Tylko klawiatura numeryczna)
Page up = Zg³oœnienie efektów dŸwiêkowych.
Page down = Œciszenie efektów dŸwiêkowych.
Home = Zg³oœnienie mowy.
End = Œciszenie mowy.

U = W³¹cza i wy³¹cza komunikaty g³osowe.
V = wczytuje nastêpny dostêpny pakiet komunikatów g³osowych.

Proszê zauwa¿yæ ¿e zmieni³ siê domyœlny zestaw dŸwiêków. Oryginalne zestawy s¹
teraz niekompletne i u¿ywaj¹c ich stracisz wiele komunikatów g³osowych. W tej
chwili pozostawione s¹ tylko z syntementu. Mo¿e w przysz³oœci zostan¹
skompletowane. Kto wie... Mo¿e zrobiæ w³asne ? Zobacz dalsz¹ czêœæ tej
instrukcji.

B = Wybór rodzaju ramki. (Off, Normal or Simple)
Off : Dla wolniejszych komputerów. Gra jest bardziej p³ynna.
Normal: Dla szybszych komputerów. Wyœwietlona zostanie ruchoma
ramka po obu stronach ekranu.
Simple: Dla wolniejszych komputerów. Wyœwietlona zostanie
nieruchoma ramka po obu stronach ekranu.

ALT + B = W³¹cza i wy³¹cza grafikê t³a. Kiedy w³¹czona, dwuwarstwowy widok
gwiezdnego nieba jest wyœwietlany w tle. Nie nale¿y u¿ywaæ na
wolnych komputerach.

SHIFT + B = Ustawienie poziomu jasnoœci t³a. Dostêpne jest 6 poziomów.
Opcja aktywna tylko w przypadku gdy wybrane jest t³o.

D = Ustawienie rozdzielczoœci kolorów. Prze³¹cza miêdzy 16 a 32
bitow¹ g³êbi¹ kolorów. Tryb 16 bitowy jest szybszy lecz u¿ywa
mniej kolorów. Tryb 32 bitowy u¿ywa wiêcej kolorów ale jest
bardziej wymagaj¹cy dla karty graficznej. Prze³¹czenie pomiêdzy
trybami wymaga ponownego uruchomienia gry.

N = Ustawia liczbê gwiazd w tle w zakresie od 100 do 3000.
W celu zmniejszenia liczby gwiazd u¿yj klawiszy shift + N.

C = Prze³¹cza tryb wykrywania kolizji.
Simple: szybsze, ale mniej dok³adne wykrywanie.
Normal: dok³adne wykrywanie co do pixela ale wymaga wiêkszego
u¿ycia procesora.

F = Prze³¹cza wizualny typ wybuchu. Je¿eli w³¹czone i twoja karta
graficzna posiada akceleracjê 3D na ekranie wyœwietlane bêd¹
kolorowe flary w czasie wybuchów.

E = Ustawia rozmiar wybuchów. Zmniejszanie klawiszami shift + E.

I = Prze³¹cza intensywnoœæ pocisków. Ta opcja mo¿e byæ u¿yteczna dla
monitorów LCD maj¹cych wolne odœwie¿anie. Powoduje to,
¿e pociski statków s¹ jaœniejsze i ³atwiejsze do zobaczenia.

Z = Prze³¹cza widok gwiazd w tlê jako punkty lub flary. Flary u¿ywaj¹
akceleracji 3D na karcie graficznej. Punkty s¹ tylko jasnymi
punktami na tle.

F6 = Uruchamia program-szafê graj¹c¹. Przy jego pomocy mo¿na utworzyæ
w³asn¹ listê utworów MP3, MOD, OGG lub MIDI do u¿ycia w grze.
Mo¿na u¿yæ ró¿nych utworów dla poszczególnych sekcji w grze.
Muzyka tytu³owa, muzyka w czasie gry, meteorstorm, itd... Mo¿na
równie¿ utworzyæ ró¿ne listy dla ró¿nych profili gracza. Tak, ¿e
ka¿dy gracz mo¿e korzystaæ z w³asnego ulubionego zestawu utworów.

F7 = Robi stopklatkê ekranu i zapisuje obraz w folderze gry. Plik ma
rozmiar 800*600 i rozszerzenie PNG. Nazwa pliku ma format
ScreenShotXXX.png, gdzie XXX zaczyna siê od 000 i je¿eli istnieje
wtedy dodawane jest 1, np. 001,002 itd.

F8 = Uruchamia narzêdzie listy najlepszych wyników. Przy jego pomocy
mo¿na wys³aæ swój najlepszy wynik na internetow¹ listê, gdzie
mo¿na konkurowaæ z graczami z ca³ego œwiata. Mo¿na go równie¿
u¿yæ do po³¹czenia dwóch list i utworzenia jednej zawieraj¹cej
najwy¿sze wyniki. Dodatkowo mo¿na wydrukowaæ listê wyników wraz
z mo¿liwoœci¹ ustawienia t³a, czcionek i kolorów.

F9 = Prze³¹cza na okno konfiguracji urz¹dzeñ kontrolnych. Mo¿na tutaj
wybraæ urz¹dzenie steruj¹ce (joystick, joypad lub klawiaturê) dla
ka¿dego gracza. Mo¿na równie¿ przedefiniowaæ klawisze steruj¹ce
dla ka¿dego gracza. Obaj gracze mog¹ u¿ywaæ klawiatury w tym
samym czasie! Wystarczy przedefiniowaæ klawisze w taki sposób, ¿e
jeden gracz korzysta z lewej strony klawiatury a drugi z prawej.

F10 = Opcja sprawdzania czy jest dostêpna nowsza wersja gry. Je¿eli
tak pozwoli on na po³¹czenie ze stron¹ pobierania. Bêdziesz
potrzebowa³ swojego has³a i loginu.

UWAGA! Opcja ta uruchomi program Internet Explorer i po³¹czy siê
ze stron¹ domow¹ Warblade w celu sprawdzenia nowej wersji.

ALT + T = Wybór podwójnego lub potrójnego trybu buforowania. Potrójne
buforowanie wymaga bardzo dobrej karty graficznej. Dokonanie
zmiany wymaga ponownego uruchomienia gry.

ALT + M = Prze³¹czenie pomiêdzy losowym lub sekwencyjnym odtwarzaniem MP3.

A = Wyœwietla okno profilu gracza

ESC = Wyjœcie z bie¿¹cej gry. (pyta o potwierdzenie)

F12 = Wyjœcie z gry i wyœcie do systemu. (pyta o potwierdzenie)

T = Prze³¹cza urz¹dzenie steruj¹ce pomiêdzy joystickiem, joypadem
i klawiatur¹.

W = Prze³¹cza tryb ekranu (okno lub pe³en ekran) Zmiana tej opcji
wymaga ponownego uruchomienia gry. Nie mo¿na prze³¹czaæ trybów
w czasie gry.

UWAGA! Tryb gry w oknie jest bardziej wymagaj¹cy od twojej karty
graficznej z powodu w jaki dzia³a bufor, wiêc je¿eli gra zacina
siê nale¿y graæ w trybie pe³nego ekranu. Gra dostosuje siê do
odœwie¿ania pulpitu. W przypadku ustawieñ pulpitu 1024*768 85Hz
gra bêdzie uruchomiona z odœwie¿aniem 85Hz. Im wiêksza wartoœæ
odœwie¿ania pulpity tym p³ynniejsza bêdzie gra w trybie okna.
Siêgnij do sekcji triki i podpowiedzi po wiêcej informacji.

Pause/Break minimalizuje i wstrzymuje bie¿¹c¹ grê.

Left shift + left ALT + F wyœwietla bie¿¹c¹ iloœæ klatek FPS.

Niektóre z powy¿szych opcji s¹ równie¿ dostêpne w czasie trwania gry.

 

Obs³uga gry:
************

Kontrola statku odbywa siê przy pomocy poni¿szych klawiszy (domyœlnie)

Ruch w lewo = Kursor w lewo
Ruch w prawo = Kursor w prawo
Ruch do góry = Kursor w górê (Tylko w shop i memory station!)
Move Down = Kursor w dó³ (Tylko w shop i memory station!)
Strza³ = Lewy CTRL
Rakieta = Lewy ALT (Trzeba mieæ rakiety do odpalenia!)
Kupienie = Lewy CTRL

Mo¿na równie¿ wybraæ obs³ugê poprzez joystick lub joypad je¿eli s¹ one
zainstalowane w systemie windows. Ustawienia te mog¹ byæ rekonfigurowane.

 

Jak graæ:
*********

W grze sterujesz CryTech Delta Fighter Mk X. Mo¿esz poruszaæ siê w dolnej czêœci
ekranu w prawo lub lewo, nie mo¿na poruszaæ siê w górê i w dó³. (Domyœlne
klawisze: w lewo = kursor w lewo, w prawo = kursor w prawo) Mo¿esz strzelaæ przy
u¿yciu bie¿¹cej broni i trafiaæ statki (domyœlny klawisz: Fire = lewy CTRL)
Masz ograniczon¹ liczbê pocisków do wystrzelenia, tak wiêc musisz poczekaæ,
a¿ pocisk trafi statek lub opuœci ekran ¿eby móc go znów wystrzeliæ. Zaczynasz
z 5 pociskami lecz mo¿esz kupiæ dodatkowe w sklepie lub znaleŸæ jako bonusy.

Celem gry jest zniszczenie wszystkich statków na ekranie jednoczeœnie unikaj¹c
ich pocisków. ¯eby zebraæ lepsz¹ broñ, dodatkowe punkty lub dodatkowe opcje
mo¿esz zbieraæ bonusy wypadaj¹ce z niektórych statków kiedy s¹ niszczone. S¹
równie¿ przedmioty maj¹ce negatywny wp³yw na twój statek. Lista niektórych
bonusów jest na ekranie bonusów w menu g³ównym gry.

Co 4 poziomy jest sklep, w którym mo¿na nabyæ dodatkowe opcje dla statku lub
nowe rodzaje broni. Mo¿na równie¿ kupiæ dodatkow¹ prêdkoœæ, pociski, autofire,
sekrety i du¿o wiêcej.

W grze mo¿na znaleŸæ równie¿ dwie gry wewnêtrzne.

Memory Station : Tutaj musisz odwracaæ pola tak aby odnaleŸæ pasuj¹ce pary.
Je¿eli uda ci siê odnaleŸæ wszystkie pary w zadanym limicie
czasowym otrzymasz bonus punktowy. Je¿eli uda ci siê to dwa
razy wtedy iloœæ pól oraz bonus zostan¹ zwiêkszone. Mo¿esz
równie¿ otrzymaæ bonusy znajduj¹ce siê na polach, które uda
ci siê dopasowaæ w pary takie jak dodatkowe pociski czy
prêdkoœæ.

Meteor Storm : Tutaj sterujesz swoim statkiem poprzez pole lec¹cych ska³.
Mo¿esz zbieraæ bonusy, dodatkowe pieni¹dze z bonusowych
przedmiotów. Je¿eli rozbijesz siê na skale wrócisz do
normalnej gry. Je¿eli uda ci siê dolecieæ do koñca
dostaniesz du¿y bonus. Przyciskanie klawisza strza³u
powoduje przyspieszanie a puszczenie go powoduje zwalnianie.
Zwalnianie jest szybsze od przyspieszania. WskaŸnik na prawo
od twojego statku pokazuje twoj¹ aktualn¹ prêdkoœæ. Nowy
wskaŸnik procentowy jest równie¿ pokazany pod wskaŸnikiem
prêdkoœci ¿eby pokazaæ jak dobrze grasz (gdy przyspieszasz)

Po obu stronach ekranu jest ramka. Na tej ramce wyœwietlane s¹ informacje dla
ka¿dego gracza. Dla gracza 1 po lewej stronie, dla gracza 2 po prawej stronie.
Informacje od góry do do³u oznaczaj¹ jak poni¿ej:

Pieni¹dze : Iloœæ posiadanych pieniêdzy. Pieni¹dze mog¹ byæ wykorzystane
w sklepie w celu kupienia ulepszeñ statku, nowych rodzajów
lub innych rzeczy...

Pozosta³e statki: Iloœæ pozosta³ych statków gracza. Rozpoczynasz z trzema
statkami. Jeden w u¿yciu i 2 w bocznej ramce.

Mno¿nik punktów : x2 lub x5. Je¿eli mno¿nik jest aktywny wszystkie punkty
jakie zdobywa gracz s¹ (zniszczenie statków, bonusy, itp...
s¹ mno¿one przez 2 lub 5. Tak wiêc je¿eli masz bonus x5
i uzyskasz 100 punktów wtedy dostajesz w sumie 500 punktów.
Ten bonus trwa tylko przez okreœlony czas.

E X T R A : Po zebraniu bonusów z liter E, X, T, R i A utworz¹ one wyraz
EXTRA na bocznej ramce. Kiedy to siê uda otrzymasz dodatkowy
statek.

Znaczniki rangi : Po zniszczeniu du¿ego statku wypada znacznik rangi. Je¿eli
go z³apiesz pojawi siê on na bocznej ramce. Jest 6
ró¿nokolorowych znaczników. Je¿eli zbierzesz wszystkie 6
i masz wystarczaj¹co du¿o pieniêdzy aby wejœæ do sklepu
wtedy zostaniesz promowany do nastêpnej rangi.

Os³ona : Je¿eli z³apiesz bonus os³ony lub kupisz j¹ w sklepie bêdzie
ona widoczna na bocznej ramce. Mo¿na mieæ maksymalnie 2
os³ony. Je¿eli masz os³onê i zostaniesz trafiony zostanie
ona aktywowana aby ciê chroniæ.

Paski statusu : Na bocznej ramce s¹ trzy paski pokazuj¹ce nastêpuj¹ce
informacje :-

S: (Prêdkoœæ) Ten pasek pokazujê jak¹ prêdkoœæ ma statek.
Z³ap bonusy lub kup w sklepie aby zwiêkszyæ prêdkoœæ.
B: (Pociski) Ten pasek pokazuje dostêpn¹ iloœæ pocisków.
W grze jest limit pocisków jakie mog¹ byæ w tym samym
momencie na ekranie. Na pocz¹tku jest to 5. Mo¿na to
zmieniæ ³api¹c bonusy pocisków lub kupuj¹c je w sklepie.
T: (Czas) Ten pasek pokazuje jak du¿o masz bonusowego czasu.
Niektóre bonusy w grze trwaj¹ tylko przez okreœlony czas.
Przez z³apanie bonusów czasu (lub kupienie w sklepie)
mo¿na przed³u¿yæ czas trwania tych bonusów, np. os³ona,
mno¿nik, itp..

W grze mog¹ równie¿ pojawiæ siê póŸniej dodatkowe paski stanu !

 

Tryb gry na czas:
*****************

Tryb gry na czas jest specjaln¹ wersj¹ gry. Trzeba uzyskaæ mo¿liwie najwiêksz¹
liczbê punktów w 3 minuty. Te specjalne poziomy s¹ bardzo dynamiczne i szybkie.
Ustawienia trudnoœci gry nie maj¹ wp³ywu na ten tryb czasowy jak równie¿ na
starcie otrzymuje siê jeden typ broni. Po prostu walcz o najlepszy wynik!

 

System profili graczy:
**********************

System profili pozwala zapisaæ du¿o statystyk oraz korzystania z nich z czasem
gdy stajesz siê lepszy. System zapisuje najlepsze wyniki, czas gry, iloœæ
ukoñczonych poziomów i wiele wiêcej. Te informacje s¹ rejestrowane w czasie
rzeczywistym, wiêc je¿eli zatrzymasz lub zrezygnujesz z gry informacje s¹
zapisane. Niektóre informacje s¹ zapisywane po okreœlonej liczbie poziomów.
Nie mo¿na wiêc zacz¹æ i skoñczyæ gry, a nastêpnie zacz¹æ w celu polepszenia
statystyk.

Nastêpuj¹ce informacje s¹ zapisywane :-

- Najlepszy wynik (Twój najlepszy wynik w jednej z gier)
- wynik gry Meteorstorm (Najlepszy dotychczasowy wynik dla meteorstorm)
- Gra na czas (Najlepszy dotychczasowy wynik w trybie gry na czas)
- Wynik dla poziomu 100. (Najlepszy wynik na 100 poziomie)
- Perfekcyjne rundy bonusowe (Suma wszystkich rund bonusowych)
Pokazane jest równie¿ procentowe wykonanie rund bonusowych.
- Ile sekretów zosta³o odkrytych w grze. (Nie jest to to samo
co iloœæ sekretów kupionych w sklepie!)
- Ile sekretów zosta³o odkrytych w pojedynczej grze.
- Najkrótszy czas, w którym zosta³ zakoñczony poziom.

Reszta jest w wiêkszoœci jednoznaczna.

Z czasem jak statystyki s¹ lepsze i lepsze otworzone zostan¹ blokady.
Blokady pozwalaj¹ na korzystanie z pewnych bonusów uruchomionych od razu
na poziomie 1. Aby zobaczyæ co dana blokada zwalnia najedŸ kursorem
myszy na symbol k³ódki i naciœnij lewy klawisz. Mo¿liwe jest
podgl¹dniêcie tylko pierwszej aktywnej blokady w danej grupie.

A potem s¹ ...... ;-) Có¿, znajdŸ i przekonaj siê sam !

Zauwa¿ proszê, ¿e utworzenie profilu dla naj³atwiejszego trybu powoduje, ¿e
niektóre rangi nie s¹ dostêpne. Najwy¿sze rangi s¹ dla najlepszych graczy.
Graj w trybie normalnym lub wy¿szym. Przy tworzeniu profilu w naj³atwiejszym
trybie wyœwietlane jest ostrze¿enie o takim rozwi¹zaniu.

Zauwa¿ równie¿, ¿e ca³a rodzina mo¿e mieæ swoje w³asne profile. U¿ywaj ró¿nych
nazw w celu rozró¿nienia i pozwól wszystkim wybraæ swoje w³asne has³o. Mo¿na
mieæ do 10 profili o numerach od 000 do 009.

Do systemu profili dodane zosta³y równie¿ inne opcje. Mo¿na zmieniaæ nazwê
i has³o, zresetowaæ niektóre elementy profilu lub wyczyœciæ go w ca³oœci. Mo¿na
równie¿ zrobiæ kopiê bezpieczeñstwa oraz przywróciæ profil z kopii przy pomocy
jednego przycisku. Zmiana has³a wymaga podania starego has³a. Zmiana nazwy
uaktualni równie¿ lokalna listê najlepszych wyników...

 

Tabela najlepszych wyników:
***************************

Wyniki zapisywane s¹ dla ka¿dego z trybów gry. Wyœwietlane jest 20 najlepszych
wyników w czasie prezentacji demo i dostêpne s¹ nastêpuj¹ce tryby w grze :-

- Easy Mode
- Normal Mode
- Hard Mode
- Ace mode
- Meteor storm (Lista najlepszych wyników gry meteor storm)
- Time trial

Wiêcej list wyników mo¿e byæ dodane w przysz³ych wersjach.

Mo¿liwe jest wys³anie wyników na listê online Hall-Of-Fame, gdzie mo¿na
konkurowaæ z innymi graczami z ca³ego œwiata. Wciskaj¹c F8 uruchamiamy narzêdzie
dziêki któremu mo¿na przes³aæ listê wyników. Narzêdzie mo¿na te¿ uruchomiæ
bezpoœrednio z folderu gry. Je¿eli twoje wyniki s¹ ju¿ w liœcie online a
przes³ane zostan¹ lepsze to stare wyniki zostan¹ zast¹pione przez nowe. Mo¿liwe
jest posiadanie tylko jednego wyniku w ka¿dym trybie gry na liœcie online.
Zapobiega to temu, ¿e 4 lub 5 osób zajmie wszystkie miejsca na tej liœcie. Lista
online wyœwietla 50 najlepszych wyników w ka¿dym trybie. (Easy, Normal, Hard,
Ace, Meteorstorm i gra na czas)

Narzêdzie do list wyników mo¿e pomóc w innych ciekawych rzeczach. Dziêki niemu
mo¿na po³¹czyæ dwie listy w jedn¹ kompletnie now¹ z najlepszymi wynikami z obu
list.

Narzêdzie to mo¿e byæ równie¿ u¿yte do wydruku listy. Wydruk mo¿e byæ
dostosowywany w zakresie obrazu t³a, tekstu, kolorów, czcionek a nawet
lokalizacji i stylu linii. Do³¹czone jest 5 ró¿nych grafik do wyboru jako t³o,
ale mo¿na wyszukaæ dowolne grafiki we w³asnym zakresie.

 

System szafy graj¹cej:
**********************

System ten powsta³ aby umo¿liwiæ graczom skorzystanie z ich ulubionych utworów
w czasie gry. W czasie gry i na ekranie g³ównego menu mo¿na uruchomiæ szafê
graj¹c¹ wciskaj¹c klawisz F6. Gra zminimalizuje siê i uruchomiony zostanie
dodatkowy program. (Mo¿na go równie¿ uruchomiæ bezpoœrednio z folderu gry.)
W programie tym s¹ opcje do dodania œcie¿ki do ulubionych plików muzycznych.
Mo¿na zmieniæ muzykê dla ka¿dej czêœci gry, np. memory station, meteor storm,
sklep i wiele innych. U¿yj przycisku do otwarcia przegl¹dania plików i poszukaj
na swoim dysku plików, które chcesz dodaæ. Szafa obs³uguje zakres formatów
plików w³¹czaj¹c MP3, OGG, MOD, s3m, IT i wiele innych.

Przy korzystaniu z systemu profili dla graczy mo¿na u¿yæ ró¿nych list utworów
dla ka¿dego gracza. Tak wiêc ka¿dy gracz mo¿e mieæ swój ulubiony zestaw utworów,
które s¹ automatycznie wczytywane kiedy w³¹czany jest dany profil. Elementy nie
modu³owe muzyki bêd¹ nadal odtwarzane nawet po zmianie utworów dla takich rzeczy
jak memory station, sklep itp.

 

System g³osowy:
***************

Warblade obs³uguje równie¿ pakiety g³osowe. Mo¿na teraz mieæ kilka ró¿nych styli
g³osu do u¿ycia w grze i istnieje równie¿ mo¿liwoœæ tworzenia w³asnych. (Get
ready, money, bonus, etc.) Prze³¹czanie pomiêdzy g³osami odbywa siê za pomoc¹
klawisza V lub w menu gry. Ka¿de naciœniêcie aktywuje kolejny dostêpny zestaw.

Aby stworzyæ swój w³asny zestaw otwórz plik 'Wv.id' w edytorze tekstu (wystarczy
notatnik), a zobaczysz, ¿e plik ten zawiera listê wszystkich dostêpnych s³ów
i wyra¿eñ, które mog¹ byæ u¿yte w grze. Wszystkie sample musz¹ byæ umieszczone
w osobnym folderze, który nazwany powinien byæ zgodnie z sekwencj¹. Folder
domyœlny ma nazwê '1' wiêc nastêpny powinien mieæ nazwê '2', nastêpny '3', itd.
Ka¿dy folder powinien zawieraæ wszystkie sample dla danego zestawu oraz kopiê
pliku 'wv.id'. W folderze '1' jest domyœlnie damski g³os, w folderze'2' g³os
syntetyczny (robot) itd. Plik 'Wv.id' musi byæ umieszczony w ka¿dym folderze !!!

Sample mog¹ byæ w formacie WAV, MP3 lub OGG.

Tak wiêc, aby utworzyæ swój zestaw rob jak poni¿ej.

1. Utwórz folder (np. '3' je¿eli masz ju¿ '1' i '2')
2. Skopiuj plik 'Wv.id' do tego folderu z jednego z istniej¹cych folderów.
3. Pos³uguj¹c siê list¹ nagraj sample dla ka¿dego wyra¿enia i zapisz je z
odpowiedni¹ nazw¹ pliku i w jednym z obs³ugiwanych formatów.
4. Przetestuj nowy zestaw w grze. U¿yj klawisza V aby zmieniæ aktywny zestaw.
5. Je¿eli uwa¿asz, ¿e zestaw powinni us³yszeæ wszyscy gracze skontaktuj siê ze
mn¹ w celu dodania zestawu na stronê domow¹. Po sprawdzeniu jakoœci sampli.
Nie wysy³aj plików od razu. Najpierw skontaktuj siê emailem na adres
edgar@warblade.as

 

Triki i podpowiedzi:
********************

Najlepsze ustawienia: Aby uzyskaæ najlepsz¹ wydajnoœæ z gry mo¿esz spróbowaæ
kilku z poni¿szych instrukcji...

UWAGA!!! Robisz to na w³asne ryzyko i nie jestem odpowiedzialny za ¿adne
uszkodzenia sprzêtu lub inne problemy, które mog¹ wyst¹piæ!!! Je¿eli nie
jesteœ pewien co do mo¿liwoœci monitora, proszê nie próbuj tego!!!

Musisz mieæ szybki komputer, aby uzyskaæ najlepsze efekty z tych ustawieñ!

1. Wywo³aj polecenie 'uruchom' z menu start (system windows). Nastêpnie wpisz
komendê 'dxdiag' i naciœnij ENTER. Uruchomione zostanie narzêdzie DirectX.

2. Kliknij na ostatniej zak³adce 'Wiêcej pomocy', nastêpnie przycisk 'Zast¹p'.
Wybierz lub wpisz 120. (Je¿eli twój monitor obs³uguje tryb 800x600
(32bit lub 16bit) @ 120Hz) Kliknij OK. Niektóre monitory mog¹ obs³u¿yæ
jedynie 100Hz przy tych ustawieniach.

3. Zablokuje to DirectX z odœwie¿aniem monitora 120Hz.

4. Przetestuj grê i sprawdŸ czy wszystko jest w porz¹dku. Gra teraz pracuje
przy 120Hz. Gran nie bêdzie szybsza ni¿ normalnie!!! Jednak¿e wszystkie
ruchy obiektów na ekranie bêd¹ bardziej p³ynne.

UWAGA! SprawdŸ czy synchronizacja pionowa jest w³¹czona w sterowniku karty
graficznej.

5. U¿ycie 32 bitowego trybu podczas gry. Wciœnij 'D' dopóki nie pojawi siê
32 bit na ekranie opcji! Aby u¿yæ nowych ustawieñ musisz restartowaæ grê.

6. U¿yj przycisku 'E' na ekranie opcji aby zmieniæ liczbê iskier w wybuchach
do oko³o 100. Wygl¹da to nieŸle, ale wymaga mocy komputera. Ustawienie to
mo¿e byæ tak¿e u¿yte w czasie gry. U¿yj klawiszy shift + E aby zmniejszaæ.
down.

7. U¿yj ALT + B aby w³¹czyæ t³o w grze. Do ustawienia jasnoœci u¿yj SHIFT + B.

8. U¿yj 'Z' na ekranie opcji, aby w³¹czyæ gwiazdy w tle w postaci flar.

9. U¿yj 'F' na ekranie opcji, aby w³¹czyæ efekty wybuchów w postaci flar.

10. W g³ównym menu dostêpna jest opcja potrójnego buforowania (u¿yj ALT + T).
Musi ona jednak byæ w po³¹czeniu z ustawieniami odœwie¿ania pionowego na
karcie graficznej, w innym wypadku mog¹ wyst¹piæ migotania grafik. Dla kart
ATI domyœlne ustawienie synchronizacji jest 'wy³¹czone', dla kart nvidia
domyœlnie ustawione jest 'Sterowane przez aplikacjê'. W obu przypadkach
nale¿y ustawiæ synchronizacjê na 'Zawsze w³¹czona'. Dla sterowników nvidia
mo¿e to byæ wykonane w profilu sterownika, ale pamiêtaj, ¿e zmiana tego
ustawienia mo¿e mieæ wp³yw na zachowanie innych twoich gier lub aplikacji.
Nale¿y u¿ywaæ tej opcji z ostro¿noœci¹ i zapamiêtaæ wszystkie dokonane
zmiany. Aby uzyskaæ najlepsze efekty poprzestañ na podwójnym buforowaniu,
jako ¿e potrójne jest w fazie eksperymentalnej i przeznaczone dla tych,
którzy próbuj¹ rozwi¹zaæ konkretne zagadnienia. Potrójne buforowanie z
synchronizacj¹ pionow¹ mo¿e daæ w efekcie bardziej p³ynn¹ grafikê
i redukcjê migotania.

11. Synchronizacja pionowa jest potrzebna do prawid³owej pracy potrójnego
buforowania ale mo¿e tak¿e poprawiæ efekty i p³ynnoœæ gry przy podwójnym
buforowaniu. Wymusza to na buforze graficznym odœwie¿anie kiedy wi¹zka
jest jeszcze poza ekranem. To mo¿e tak¿e poprawiæ p³ynnoœæ gry.

12. Inna metod¹ na p³ynne uruchomienie gry jest tryb gry w oknie. W tym trybie
czêstotliwoœæ odœwie¿ania jest ustawiona na tak¹ sam¹ jak pulpit. Przez
ustawienie mniejszej rozdzielczoœci a wiêkszego odœwie¿ania dla pulpitu
mo¿na uzyskaæ do 200 klatek na sekundê, a nawet powy¿ej. Nie przyspieszy to
gry ale pozwoli uzyskaæ super p³ynn¹ grafikê. Próba uruchomienia gry w
oknie 820*620 przy rozdzielczoœci pulpitu 800*6000 jest szaleñstwem. (Gra
wykryje rozdzielczoœæ pulpitu i wymusi uruchomienie na pe³nym ekranie) Ta
opcja jest dla graczy z bardzo dobr¹ kart¹ graficzn¹ !

13. Szczytowym rozwi¹zaniem jest u¿ycie potrójnego buforowania z synchronizacj¹
pionow¹ oraz wymuszeniem ustawienia 120 Hz w DirectX. Do tego wymagana jest
bardzo dobra karta graficzna z du¿¹ iloœci¹ pamiêci. B¹dŸ ostro¿ny !

Aby zobaczyæ jak powy¿sze ustawienia wp³ywaj¹ na grê mo¿esz w³¹czyæ
wyœwietlanie iloœci klatek klawiszami lewy shift + lewy ALT = F. Je¿eli
wydajnoœæ gry jest zbyt niska spróbuj wy³¹czyæ niektóre opcje lub zmniejszyæ
iloœæ gwiazd lub flar. Najwiêkszy wp³yw na wydajnoœæ maj¹ efekty wybuchów.
Wygl¹d jest imponuj¹cy, ale upewnij siê czy twoja karta graficzna potrafi to
obs³u¿yæ !

Zauwa¿ równie¿, ¿e je¿eli u¿ywasz zmodyfikowanych ustawieñ DirectX 120Hz
pozostaje zagadnienie nowych sterowników nvidia oraz obs³ugi dwóch ekranów
jednoczeœnie. Czasami nawet gdy u¿ywasz 120HZ iloœæ klatek jest po³owiczna ze
wzglêdu na obs³ugê dwóch ekranów. Po prostu wy³¹cz obs³ugê drugiego ekranu aby
przywróciæ12o klatek/sek. We w³aœciwoœciach wyœwietlania dla sterowników nvidia
s¹ równie¿ ustawienia odœwie¿ania. Mo¿liwe ¿e musz¹ one byæ ustawione zgodnie z
wartoœciami ustawionymi w oknie DirectX.

 

Credits:
********

Programowanie, grafika, projekt efekty dŸwiêkowe i projekt poziomów

wykona³ Edgar M Vigdal.
------------------------

Dodatkowe projekty Simon Quincey, Joshua Wayne i SR.
Dodatkowe pomys³y Simon Quincey, Joshua Wayne i SR.
Dodatkowe poziomy Simon Quincey i Joshua Wayne.
Rozszerzone kompletne zestawy g³osów Simon Quincey i Vanessa Quincey.

Muzyka i g³osy inicjuj¹ce wykona³ Yannis Brown z u¿yciem g³osu Violette Brown.
Dodatkowe g³osy Camren Harm i Angela Strauss.

Muzyka MP3 Vandark.
MP3 Soundtrack Addon Yannis Brown.
Modpack Addon Simon Quincey.

Pozosta³e dwa modu³y Drax, Manic, i Seth Peele.

Muzyka koñcowa Peter Hajba (Skaven of Future Crew)
Tekst koñcowy Sharlene A Wade.

Manual by : Edgar M Vigdal
Updated and Maintained by : Simon Quincey
T³umaczenie : francuskie - Francois 'Frantic Franz' Rimbert
niemieckie - Elke 'Bonitos' Rausch
polskie - Miros³aw 'Miroro' Róg
Spanish - Claudio 'Micro-BIOS' Estrugo
Norwegian - Edgar M Vigdal

Testerzy : Simon Quincey
Joshua Wayne
Odd Rune Olsen
Kieron G Smith
Kurt Zakrzewski
Sharlene A Wade
Scott Bell
SR

Dodatkowi testerzy V1.2 : Alan DeLaughter
Lisa Kirkham
(dziêki dla was 3) John Drake

Specjalne podziêkowania dla Shane R Monroe!

Specjalne podziêkowania równie¿ dla Simon Quincey! Myœlê, ¿e porzuci³by to gdyby
nie jego ciê¿ka praca i wspania³e wsparcie. (Edgar)

Eeeee tam ;-) To by³a przyjemnoœæ i tak bêdzie dalej! (Simon)

 

Historia wersji:
****************

v1.2 Wydana 22.08.2004
************************
- Poprawka ? w statystykach gry i liœcie najlepszych wyników
- Poprawka ogromne bonusy w rundach bonusowych (wymaga resetu wyników, niestety)
- Poprawka brakuj¹cy prze³¹cznik zestawu g³osów
- Poprawka B³¹d efektów wybuchów (du¿a iloœæ)
- Poprawka Losowe wyœwietlanie z³ego najlepszego wyniku przy starcie nowej gry
- Poprawka Gra nie chcia³a siê uruchomiæ bez dostêpnego ³¹cza internetowego
- Dodano Okno dialogowe z informacj¹ o dostêpnej nowej wersji gry
- Dodano Okno z ostrze¿eniem do funkcji F10 dla nowej wersji
- Poprawka Domyœlnie nie bêdzie sprawdzana dostêpnoœæ nowej wersji
- Poprawka Stare profile graczy maj¹ teraz reset ustawieñ
- Poprawka Nieustannie wiruj¹ce pochwycone statki
- Poprawka B³¹d w wyœwietlaniu rekordowego wyniku jako * lub / lub %
- Poprawka Sekret z czaszkami znowu dzia³a
- Dodano Przyporz¹dkowania joypada do funkcji pauzy i widoku okna profilu
- Poprawka 1 nazwa pliku sampla by³a nieprawid³owa
- Poprawka Widok kursora myszki w MeteorStorm po dwukrotnym naciœniêciu escape
- Poprawka B³êdy w liczonym czasie gry w profilach i rekordach
- Poprawka Zawieszanie gry przy zmianie na zestaw g³osów gdy nie by³ on dostêpny
- Poprawka Niewidoczna os³ona. Poprawione dla niektórych kart graficznych
- Poprawka Uporz¹dkowanie wersji instalacyjnej
- Poprawka Bonus punktowy za bonus szybkoœci kiedy jest maksymalna szybkoœæ
- Dodano Du¿y bonus punktowy za znalezienie wszystkich sekretów w jednej grze
- Poprawka Je¿eli domyœlny profil jest usuniêty, gra nadal pyta o has³o
- Dodano Nowe opisy dla przedmiotów w sklepie
- Poprawka Kilka innych rzeczy, o których nie mo¿emy powiedzieæ ;-)
- Poprawka Poprawiony sekret dotycz¹cy Meteorstorm i zamienionego sterowania
- Poprawka xC sekret
- Dodano WskaŸniki procentowe dla Meteorstorm
- Update Sekrety dla Meteorstorm i metody (du¿o nauki dla ciebie)
- Poprawka Gra powinna teraz zawsze przejϾ do poziomu 2
- Poprawka Kilka b³êdów powi¹zanych z odœwie¿aniem w czasie gry bez w³¹czonego
odœwie¿ania pionowego
- Poprawka Prawdopodobnie poprawione b³êdy dla statków Boss co 25 poziomów
- Dodano Nowe podwójne/potrójne buforowanie dla ró¿nych kart graficznych
- Dodano Ostrze¿enie dotycz¹ce rang przy tworzeniu naj³atwiejszego profilu
- Poprawka Ranga Champion przywrócona do naj³atwiejszego profilu
- Dodano Opcja do zmiany muzyki w grze jako losowej lub sekwencyjnej
- Poprawka Diamenty w Meteorstorm s¹ teraz warte 5 ka¿dy
- Poprawka Opcje z bonusowych blokad s¹ teraz prawid³owo uporz¹dkowane
- Poprawka Grafika sekwencji Warp nie wczytywana po funkcji alt/tab
- Update Zaktualizowane kilka efektów dŸwiêkowych
- Dodano Dodane kilka nowych efektów dŸwiêkowych
- Dodano Kilka zgrabnych efektów eksplozji
- Poprawka 1 pixelowe niedopasowanie ramki bocznej
- Dodano Nowy program CrashReportSender.exe (zobacz sekcjê "uruchamianie gry")
- Dodano Potwierdzenie w sklepie przy zakupie broni ju¿ posiadanej i inne
- Dodano Nowy pe³en zestaw ikon
- Dodano Nowe opcje w profilu (kopia, odtworzenie, reset, zmiana nazwy)
- Poprawka Teksty do bonusów podczas Gemstorms
- Dodano Coœ w Memory Stations ;-)
- Dodano Prawy przycisk myszy mo¿e przyspieszyæ napisy koñcowe
- Dodano TRYB GRY W OKNIE !
- Poprawka Ramka przy ogl¹daniu okna profilu w trybie demo

v1.1 Wydana 31.05.2004
************************
- Dodano PokaŸna liczba nowych sekretów ;-)
- Dodano 2 nowe wypadaj¹ce bonusy
- Dodano Detekcja i powiadomienie o dostêpnoœci nowej wersji gry
- Dodano 10 sekundowe odliczanie w memorystation
- Dodano Przyspieszanie w meteorstorm
- Dodano Wiele nowych sampli g³osowych
- Dodano Kilka nowych efektów dŸwiêkowych
- Dodano Nowe odg³osy wybuchów bomb i nowa odlotowa grafika
- Dodano Nowe wybuch flarowe dla pozosta³ych jeszcze wrogów
- Dodano Nowa blokada w trybie gry na czas
- Dodano Nowa funkcja przechwytywania obrazów - F7 w menu g³ównym
- Dodano Nowe wskaŸniki obok statku dla ró¿nych bonusów limitowanych czasem
- Dodano Nowe migaj¹ce œwiate³ka na kontrolowanym statku
- Dodano Nowe efekty statku podczas sekwencji Warp
- Dodano Punkty bonusowe za zebranie ponad 50 rakiet
- Dodano Nowe efekty podczas napisów koñcowych
- Dodano Utwory MP3 s¹ kontynuowane w miejscu w którym by³y przed zmian¹ muzyki
- Dodano Sampel 'welcome" z wybranego zestawu sampli jest odtwarzany po
wprowadzeniu has³a do profilu
- Dodano Menu inicjuj¹ce (tylko przy pierwszym uruchomieniu gry)
- Dodano Mo¿liwoœæ podgl¹du profili
- Dodano Profile dla naj³atwiejszego trybu
- Dodano Kontrola g³oœnoœci mowy
- Dodano Je¿eli nie ma sampli Welcome i Goodbye w folderze u¿yte s¹ domyœlne
- Dodano Sprawdzenie iloœci klatek na sekundê dla sprawdzenia prêdkoœci gry
- Dodano Sztuczne ognie dla zwyciêzcy pojedynku w trybie dwóch graczy
- Poprawka Czas gry liczony dok³adnie. Czas gra z pauz¹ nie jest liczony
- Poprawka Zakoñczenie ma teraz dwa tryby
- Poprawka Gra staje siê szybsza co ka¿de 100 poziomów
- Poprawka Przy braku karty graficznej 3D gra mog³a siê zawiesiæ
- Poprawka Grafika dla przedmiotów w sklepie mog³a siê nie wyœwietlaæ
- Poprawka Na poziomie 65 by³y statki, które mog³y zawiesiæ siê poza ekranem
- Poprawka Szybkie rozpoczêcie gry mog³o powodowaæ start od poziomu 2
- Poprawka Tekst dla blokad czytany podczas gry móg³ wychodziæ poza ramki
- Poprawka Z³apanie gemstorm w rundzie bonusowej powodowa³o utratê bonusu rundy
- Poprawka Dwukrotne naciœniêcie escape w memorystation powodowa³o wyjœcie z gry
- Poprawka Mo¿liwoœæ wystrzelenia rakiet nawet po utracie statku
- Poprawka Mo¿liwoœæ wystrzelenia rakiet w Meteorstorm
- Poprawka Blokady daj¹ teraz zawsze najlepsz¹ broñ
- Poprawka Znikanie statków Boss (co 25 poziomów)
- Poprawka Zmiany szafy graj¹cej (utwórz od nowa swoj¹ listê utworów)
- Poprawka DŸwiêk w sklepie przy zmianie wyboru przedmiotu
- Poprawka Memory station sprawa czaszki
- Poprawka Money Ship teraz wybucha
- Poprawka Pieni¹dze lec¹ce w górê do money ship spadaj¹ przy jego zniszczeniu
- Poprawka Mo¿liwoœæ kilkukrotnego otworzenia programu wysy³ania listy rekordów
- Poprawka Wiele grafik w grze
- Poprawka Po pauzie podczas gemdrop ma³e diamenty mog³y siê pojawiæ
- Poprawka Dziwne dŸwiêki s³yszane czasem
- Poprawka 'Cicha' blokada pozostaje 'cicha'
- Poprawka Informacje o wielkich bonusach nachodzi³y na siebie
- Poprawka Sekrety pozostaj¹ w sklepie dopóki nie s¹ kupione i wykonane
- Poprawka B³¹d Escape, kontynuacja, pauza
- Poprawka Strzelanie laserem poza ekranem
- Poprawka Zmiana lasera na pojedynczy strza³ po naciœniêciu Tab
- Poprawka B³¹d na blokadzie dla 250 milionów punktów
- Poprawka Kilka b³êdów zwi¹zanych z rangami
- Poprawka Sprawa z sekretem xC
- Poprawka Losowe kasowanie punktów po poziomie 100
- Poprawka Zmiana muzyki po statku Boss
- Poprawka Zapêtlenie modu³ów w grze
- Poprawka Sprawa Alt Tab podczas napisów koñcowych
- Poprawka Napisy koñcowe nie zapêtlaj¹ siê
- Poprawka Ikon gry Alt Tab
- Poprawka Zabezpieczenie profili (w trakcie)
- Poprawka Mo¿liwoœæ zmiany intensywnoœci pocisków w czasie gry, klawisz 'I'
- Poprawka Niekoñcz¹cy siê poziom 1
- Poprawka Sprawdzenie maksymalnej iloœci pieniêdzy
- Poprawka Po utracie statków przez gracza 1 w trybie pojedynku g³os nadal mówi
get ready players
- Poprawka tryb 2 graczy, trafienia w rundach bonusowych by³y na koncie gracza 2
- Poprawka tryb 2 graczy,gracz2 otrzymywa³ rangi gracza 1
- Poprawka gracz 2 mia³ zawsze najni¿sz¹ rangê ale na koñcu pokazana prawid³owa
- Poprawka Gra bêd¹ca tle zajmowa³a 98% u¿ycia procesora
- Update RNG u¿yte dla lepszego i szybszego generowania
- Update Statki Boss s¹ silniejsze co ka¿de 100 poziomów
- Update Bonusy na zakoñczenie gry
- Update Funkcja przechwytywania ekranu
- Update Instrukcja w pliku Manual.txt
- Update Konta graczy zosta³y przekonfigurowane i zmienione na profile
++ Du¿o zmian sekretów...

v1.0 Wydana 12.12.2003
************************
- Pierwsze wydanie pe³nej wersji 1.0
- Poprawione miliony b³êdów. Wiele nowych opcji - zbyt wiele ¿eby zapamiêtaæ.
- Prawdopodobnie stworzone nowe b³êdy ;-)

Dodano w wersji 11 Beta wydanie 4
**************************
- Poprawka B³¹d rund bonusowych
- Poprawka Weryfikacja pakietu poziomów

Dodano w wersji 11 Beta wydanie 3
**************************
- Poprawka B³¹d sekretów w sklepie
- Dodano Rosn¹cy bonus za rundy bonusowe
- Poprawka B³¹d z paskiem informacyjnym pocisków
- Dodano Wiêcej blokad w systemie kont u¿ytkowników
- Ulepszone GDES
- Poprawka Kilka innych ma³ych b³êdów

Dodano w wersji 11 Beta wydanie 2
**************************
- Poprawka B³¹d sekwencji Warp
- Poprawka Znikanie wrogich statków po lewej stronie ekranu

Dodano w wersji 11 Beta wydanie 1
**************************
- Dodano Grafika w grze
- Dodano Paski informacyjne dla pocisków, prêdkoœci i czasu
- Poprawka B³¹d w trybie pojedynku 2 graczy w rundach bonusowych
- B³¹d przy wychodzeniu z gry, mam nadziejê naprawiony
- Poprawka Kilka b³êdów
- Dodano T³o podpowiedzi do blokad
- Dodano Nowy sekret
- Dodano Opcja zamkniêcia konta do okna konta gracza
- Dodano Opcja drukowania listy rekordów do narzêdzia obróbki rekordów
* U¿ytkownik mo¿e wydrukowaæ wybran¹ tabelê listy rekordów
* u¿ytkownik mo¿e wybraæ czcionkê, kolor, t³o i inne ustawienia do wydruku
- Dodano Mo¿liwoœæ ³¹czenia list rekordów
* U¿ytkownik mo¿e ³¹czyæ dwie list rekordów w jedn¹
* U¿ytkownik mo¿e wys³aæ swoj¹ listê rekordów na adres email
- Poprawka Przesy³anie listy rekordów
- Dodano Przycisk Wyœlij wszystkie rekordy
- Poprawka Kilka poziomów gdzie statki mog³y utkn¹æ poza ekranem
- Update Wszystkie poziomy kamikaze, niektóre statki znika³y po nawrocie
- Update Nazwy muzyki do gier bonusowych : meteorstorm.mp3 i memorystation.mp3
- Update Nazwa muzyki przy awansie : promoted.mp3
- Update Równie¿ dodanie kilku blokad do systemu kont graczy
- Dodano Bonusy punktowe kiedy maksymalna prêdkoœæ, pociski, czas lub os³ony
- Poprawka Format wartoœci wyniku. Teraz obs³uga co najmniej 999 miliardów!
- Zmiana Drobne zmiany logiczne gry
- Dodano Sprawdzenie na pocz¹tku memorystation czy jest przynajmniej jedna para
- Dodano Oczekiwanie na zwolnienie przycisku przy czytaniu sekretu w sklepie
- Optymalizacja informacji wyœwietlanych na bocznych ramkach
- Wyœwietlanie pozosta³ej drogi w meteorstorm przy wyniku za meteorstorm

Dodano w wersji 11 Beta wydanie 0
**************************
- Wprowadzony system kont. Bardzo du¿y dodatek!
- Poprawione wykrywanie kolizji z bonusami
- 75 poziomów
- Dodane wiêcej sekretów
- Linki do emaili i stron www dodane ekranu z informacj¹ o twórcach
- Dodane wybuchów iskry 3D
- Dodane ma³e pociski do War.I.plasma (brakowa³o)
- Poprawiono znikaj¹ce statki kamikaze
- Poprawiono zatrzymywanie dŸwiêku podczas przyci¹gania scoope
- Dodano wiele nowych rang
- Nowy bardzo szybki generator liczb losowych
- OpóŸnienie dŸwiêku ping dla rakiet pokazuje odleg³oœæ rakiet od statku gracza
- Nowy format wyœwietlania dla liczb xx.xxx.xxx zamiast xxxxxxxx
- Gracz mo¿e zobaczyæ jak du¿o prêdkoœci, pocisków i czasu zdo³a³ zgromadziæ
- Uruchamianie i zatrzymywanie plików MP3 powinno lepiej dzia³aæ
- Prze³¹czanie pomiêdzy muzyk¹ a utworami MP3 powinno byæ lepsze
- i jeszcze wiêcej o czym ju¿ nie pamiêtam ;-)Copyright 2003 Edgar M Vigdal

 

 

eMail : edgar@warblade.as        Copyright  2005  -  EMV Software      12 167 912

moncler mujer barbour mujer canada goose madrid barbour outlet timberland madrid botas ugg canada goose outlet moncler hombre moncler rebajas canada goose outlet parajumpers moncler jakke canada goose jakke canada goose jakke woolrich jakke
Visits   39 Users online


 

levitra 20 cialis generika cialis preise viagra viagra sans ordonnance comprar cialis viagra pour homme cialis sans ordonnance acquisto viagra viagra generique cialis kaufen viagra pfizer kamagra 100 achat cialis levitra generika kamagra prezzo cialis generika